شرکتهای همکار تجهیزات کنترلی

Ultra Präzision

تجهیزات اندازه گیری یونیورسال

این شرکت با قدمتی بیش از ۱۲۵ سال طیف گسترده ای از تجهیزات اندازه گیری نظیر گیج بلوکها ، صفحات صافی ، پین گیجها ، پلاگ گیجها ، گیجهای هزارخاری ، انواع کولیس و میکرومتر ، ساعتهای اندازه گیری ، اسنپ گیجها ، گیجهای رزوه ، ماشینهای اندازه گیری قطعات محوری و ... می باشد
با توجه به همکاری نزدیک با شرکتهایی نظیر Sylvac , Leitech , Bowers , ... امکان تامین گستره بسیار وسیعی از تجهیزات کنترلی از یک مسیر مهیا می باشد

WEBSITE